Voorwaarden gebruikersovereenkomst   
                                                                                                                     Artikel 1

1.    De school verklaart hierbij aan de leerling en zijn ouder/verzorger in gebruik te zullen geven en de leerling en zijn ouder/verzorger verklaren in gebruik te zullen aanvaarden een iPad van het merk Apple, inclusief toebehoren, voorzien van standaard programmatuur, alsmede de verzekering en de beschermhoes.

2.    De iPad wordt thuis afgeleverd via AMAC.

Artikel 2

1.    de gebruikersovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van 36 maanden, dan wel tot het moment waarop het verblijf van de leerling op het CS walcheren eindigt. Tussentijds extra aflossen is mogelijk

2.    Gedurende deze periode van 36 maanden verplichten de ouders/verzorgers zicht tot betaling via automatische incasso conform de keuzes die gemaakt zijn; tevens verplichten de ouders/verzorgers zich tot betaling voortvloeiende uit deze gebruikersovereenkomst.

3.    Na afloop van de duur van deze overeenkomst en van betaling van de laatste termijn is de leerling eigenaar van de iPad. Gedurende de volledige termijn van deze overeenkomst is de iPad verzekerd.

4.    Indien de leerling binnen de termijn van 36 maanden CS Walcheren verlaat, dan wel in deze periode overstapt naar een andere klas waar geen iPad wordt gebruikt, verplichten de ouders/verzorgers zich tot het in één keer betalen van het resterende bedrag. De iPad is dan vervolgens eigendom van de leerling.

5.    De verzekeringsvoorwaarden zijn gepubliceerd zijn beschikbaar in uw persoonlijke omgeving waarvan u per email een inlogaccount heeft ontvangen.

6.    Partijen sluiten deze overeenkomst op basis van onderstaande bepalingen.

Artikel 3

1.    De leerling en zijn ouder/verzorger zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van de iPad nagaan of de iPad en de bijbehorende standaard computerprogrammatuur correct functioneert.

2.    Bij niet of onjuist functioneren van de iPad zijn de leerling en zijn ouder/verzorger gehouden dit onmiddellijk aan de school te melden.

3.    Het is de leerling niet toegestaan de iPad gedurende de looptijd van deze overeenkomst in bruikleen te geven aan derden of anderszins afstand van de iPad te doen. De iPad is formeel eigendom van de school.

4.    Ingeval van diefstal van de iPad is de leerling gehouden de school hier van zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen.

5.    Bij diefstal is de leerling verplicht tot het doen van aangifte bij de politie. Na de aangifte stelt de leerling de school een kopie van het proces verbaal ter beschikking.

6.    Kosten voortkomend uit schade en/of verlies van de iPad, voor zover niet afgedekt door de verzekering, komen voor rekening van de leerling.


Artikel 4

1.    Het is de leerling niet toegestaan reparaties en/of onderhoudswerkzaamheden aan de iPad te(laten) verrichten zonder voorafgaande toestemming van de afdeling systeembeheer van de school.

2.    De leerling is–in het kader van technische controles–verplicht op eerste verzoek van de school de iPad te overhandigen. De school zal ervoor zorg dragen dat de iPad ten spoedigste weer voor de leerling beschikbaar is.

3.    De leerling is verplicht de iPad te vervoeren in de beschermhoes.


Artikel 5

1.    De school is bevoegd deze overeenkomst tussentijds en zonder enige opzegtermijn op te zeggen en van de leerling de onmiddellijke teruggave van de iPad te vorderen indien de leerling:

-  Op enigerlei andere wijze in strijd handelt met de bepalingen van deze overeenkomst.

-  Op enigerlei andere wijze dusdanig handelt, dat dit schade toebrengt aan het apparaat en/of de accessoires.

2.    Bij niet nakomen van het in deze overeenkomst bepaalde behoudt de school zich alle rechtsmiddelen voor ter verkrijging van de iPad, dan wel verkrijging van vervangende schadevergoeding.


Artikel 6

1.    Indien de iPad tijdens de duur van de opleiding om welke reden dan ook niet meer functioneel gebruikt kan worden, verplicht de leerling zich tot de aanschaf van een nieuwe iPad.

Artikel 7

1.    Indien de iPad is beschadigd, dan wel verloren is gegaan en de schade niet wordt gedekt door de garantievoorwaarden en/of de verzekeringsvoorwaarden, verplicht de leerling zich tot het vergoeden van 100% van de schade en/of verlies van de iPad.

Artikel 8

1.    Indien er kwijtschelding wordt verleend, blijft de iPad eigendom van de school; de leerling is verantwoordelijk voor het goed omgaan met de iPad en is aansprakelijk voor eventuele schade en diefstal.

Artikel 9

1.    Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.

2.    Geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de directeur van de locatie van het CS Walcheren waar de leerling staat ingeschreven. Indien het geschil niet opgelost wordt, zal het worden voorgelegd aan de voorzitter van het College van Bestuur van het CS Walcheren, waaronder de betreffende locatie ressorteert. In derde instantie kan het geschil worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter.

 

 

Let op: Indien Smart2Scool per direct dient te worden geïnformeerd op grond van het gestelde in deze gebruikersvoorwaarden stuur dan een email naar info@smart2scool.nl of bel 088- 0071010.