Voorwaarden gebruikersovereenkomst                                                                                                                     

 Artikel 1: Beschrijving object en aflevering

 1. Smart2Scool verklaart hierbij aan de leerling in gebruik te zullen geven en de ouder/verzorger verklaart in huur te zullen aanvaarden het device zoals omschreven in de gebruikersovereenkomst.
 2. De levering van het device zal, op het door de school bepaalde tijdstip plaatsvinden.
 3. De leerling en/of ouder/verzorger hebben toegang tot het online Smart2Scool serviceportaal. Na controle van uw gegevens ontvangt u hiervoor per e-mail een persoonlijk account met wachtwoord. In uw persoonlijke omgeving https://www.smart2scool.nl/mijnsmart2scool zijn alle overeenkomsten, voorwaarden, machtigingen, termijnbetalingen en service aanvragen voor u inzichtelijk. 

Artikel 2: Looptijd, betaling en huurprijs

 1. De looptijd wordt conform de in de gebruikersovereenkomst overeengekomen periode aangegaan, gerekend vanaf 1 augustus van schooljaar van levering of op de eerste dag in de maand na levering.
 2. Het termijnbedrag wordt conform de in de overeenkomst genoemde termijnen aan de ouder/verzorger in rekening gebracht. 
 3. De ouder/verzorger machtigt Smart2Scool tot automatische incasso van de verschuldigde termijnbedragen.

Artikel 3: Aflevering

 1. Leerling zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van het device nagaan of het device en de bijbehorende programmatuur correct functioneert.
 2. Bij niet of onjuist functioneren van het device is leerling gehouden dit onmiddellijk aan de school en/of Smart2Scool te melden.
 3. Leerling is verplicht goed voor het device te zorgen en deze slechts in overeenstemming met de bestemming te gebruiken.

Artikel 4: Eigendom

 1. Gedurende de in de gebruikersovereenkomst genoemde looptijd blijft het device in eigendom bij Smart2Scool.
 2. Het is leerling niet toegestaan het device in bruikleen te geven aan derden door te verhuren aan derden of anderszins de macht over het device uit handen te geven gedurende de looptijd van de overeenkomst.
 3. Het eigendomsrecht gaat pas over op de leerling, als de ouder/verzorger de aanbetaling en alle termijnen heeft voldaan.

Artikel 5: Gebruik

 1. Het is leerling en/of ouder/verzorger niet toegestaan reparaties en/of onderhoudswerkzaamheden aan het device te (doen) verrichten. Storingen en benodigde reparaties aan het device dienen gemeld te worden bij de helpdesk van de school en te worden geregistreerd in het Smart2Scool Serviceportaal. 
 2. Leerling en/of ouder/verzorger is - in het kader van technische controles - verplicht om op eerste verzoek van Smart2Scool het device te overhandigen. Smart2Scool zal ervoor zorgdragen dat het device ten spoedigste weer voor de leerling beschikbaar is.
 3. Leerling is gehouden het device bij niet-gebruik te bewaren en te vervoeren in een laptoptas of een tas welke is voorzien van een speciaal laptop vak.
 4. Leerling zal als een goede gebruiker voor het device zorgdragen, deze doelmatig beveiligen en slechts gebruiken overeenkomstig de aard en de bestemming van het device. Leerling en/of ouder/verzorger is verplicht Smart2Scool direct schriftelijk mededeling te doen van zijn eventuele adreswijziging en wijziging van IBAN nummer, alsmede van alle zaken, feiten en gebeurtenissen welke van invloed kunnen zijn op de positie van Smart2Scool ten opzichte van het device.

Artikel 6: Serviceverzekering: Garantie, schade en herstel

 1. Gedurende de looptijd van deze gebruikersovereenkomst is er een serviceverzekering voor garantie, schade en herstel afgesloten conform de voorwaarden zoals deze van toepassing zijn en welke integraal onderdeel uitmaakt van deze overeenkomst. 
 2. Op deze serviceverzekering is een eigen risico van toepassing van € 50,00 bij iedere schade. Het eigen risico is niet van toepassing indien er een beroep kan worden gedaan op de standaard fabrieksgarantie van het device.
 3. Voorwaarde voor de serviceverzekering is het gebruik van goede bescherming van het device. Indien bij schade wordt geconstateerd dat deze is ontstaan door het niet gebruiken van een degelijke bescherming dan worden de volledige herstelkosten bij leerling in rekening gebracht. 
 4. Indien er sprake is van een service vraag waarbij het device zal moeten worden opgestuurd kan de leerling en/of ouder/verzorger dit online in het Smart2Scool serviceportaal aanmelden. Het device zal dan binnen de gestelde termijn van 24 uur na melding worden opgehaald op het in de servicemelding opgegeven adres.

Artikel 7: Bijzondere bepaling

 1. Bij niet nakomen van het in deze overeenkomst bepaalde, behoudt Smart2Scool zich alle rechtsmiddelen voor ten behoeve van de terugvordering van het device, dan wel ter verkrijging van schadevergoeding.
 2. Is het de leerling verboden het device te gebruiken voor zaken die in strijd zijn met de doeleinden van de school of die het aanzien van de school schade kan berokkenen, dan wel de grenzen van betamelijkheid en fatsoen overschrijden.
 3. Installatie van illegaal verkregen software en het zogenaamde “jailbreaken” is nadrukkelijk verboden. 
 4. Leerling en/of ouder/verzorger hebben kennisgenomen van de huisregels van de school betreffende Reglement elektronische hulpmiddelen en social media. De school neemt de vrijheid om gebruiksregels voor gebruik van het device binnen de school aan te passen indien zij dit nodig acht.  
 5. Ingeval van verlies en/of diefstal van het device is leerling en/of ouder/verzorgen gehouden Smart2Scool hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 6. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, is ouder/verzorger daarnaast gehouden zo spoedig mogelijk van de diefstal bij de politie aangifte te doen. Niet nakomen van deze plicht leidt, evenals bij verlies, voor de ouder/verzorger tot volledige schadeplicht ten opzichte van Smart2Scool.

Artikel 8: Tussentijdse beëindiging overeenkomst 

 1. Smart2Scool is bevoegd de overeenkomst tussentijds en zonder enige opzegtermijn op te zeggen en van leerling de onmiddellijke teruggave van het device te verlangen indien leerling het device verwaarloost, misbruikt, voor een ander doel gebruikt dan waarvoor deze bestemd is of leerling op enigerlei andere wijze in strijd handelt met de bepalingen van deze overeenkomst. Eventuele schaden en kosten komen voor rekening van de ouder/verzorger en de reeds betaalde termijnen worden niet gerestitueerd.

Artikel 9: Vroegtijdige ontbinding overeenkomst 

 1. De leerling en/of ouder/verzorger heeft gedurende de looptijd van de overeenkomst de mogelijkheid de gebruikersovereenkomst tussentijds te beëindigen, op voorwaarde dat het device in eigendom verkregen wordt. Het device kan slechts in eigendom worden verkregen door middel van betaling van de resterende termijnen en de aanbetaling. 
 2. Indien de leerling tussentijds de school verlaat, kan de gebruikersovereenkomst tussentijds ontbonden worden:
  1. conform het bepaalde in artikel 9.1;

Artikel 10: Beëindiging overeenkomst

 1. De overeenkomst eindigt automatisch op de in de gebruikersovereenkomst genoemde einddatum.
 2. Indien de leerling en/of ouder/verzorger het apparaat niet op of voor de einddatum van deze overeenkomst inlevert gaat het eigendom van het device over op leerling en/of ouder/verzorger en zal de aanbetaling ter kwijting van de koopprijs komen te vervallen, onverminderd de verplichting om eventuele achterstallige huurtermijnen of andere kosten uit hoofde van deze gebruikersovereenkomst te voldoen.

Artikel 11: Toepasselijk recht 

 1. Op deze gebruikersovereenkomst is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. 
 2. Geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de directie van de Smart2Scool. Indien het geschil langs die weg niet op minnelijke wijze opgelost wordt, kan dit worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Let op: Indien Smart2Scool per direct dient te worden geïnformeerd op grond van het gestelde in deze gebruikersvoorwaarden stuur dan een email naar info@smart2scool.nl of bel 088- 0071010.