Voorwaarden gebruikersovereenkomst


Artikel 1: Beschrijving object en aflevering

 1. De CVO Groep verklaart hierbij aan de leerling in gebruik te zullen geven en de ouder/verzorger verklaart in huur te zullen aanvaarden het device zoals omschreven in de gebruikersovereenkomst.
 2. De levering van het device zal, op het door de school bepaalde tijdstip plaatsvinden of op het privé adres van de leerling.
 3. De leerling en/of ouder verzorger hebben toegang tot het online Smart2Scool serviceportaal. Na controle van uw gegevens ontvangt u hiervoor per e-mail een persoonlijk account met wachtwoord.  In uw persoonlijke omgeving https://www.smart2scool.nl/mijnsmart2scool  zijn alle overeenkomsten, voorwaarden, machtigingen, termijn betalingen en service aanvragen voor u inzichtelijk.

Artikel 2: Looptijd, betaling en huurprijs

 1. De looptijd wordt conform de in de gebruikersovereenkomst overeengekomen periode aangegaan voor een periode van 36 maanden (iPad) of van 12,24,36,48 maanden (MacBook), gerekend vanaf 1 augustus van schooljaar van levering of op de eerste dag in de maand na levering.
 2. Het termijnbedrag wordt conform de in de overeenkomst genoemde termijnen aan de ouder/verzorger in rekening gebracht.
 3. De ouder/verzorger machtigt de CVO Groep tot automatische incasso van de verschuldigde termijnbedragen.

Artikel 3: Aflevering

 1. Leerling zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van het device nagaan of het device en de bijbehorend programmatuur correct functioneert.
 2. Bij niet of onjuist functioneren van het device is leerling gehouden dit onmiddellijk aan Smart2Scool te melden.
 3. Leerling is verplicht goed voor het device te zorgen en deze slechts in overeenstemming met de bestemming te gebruiken.

Artikel 4: Eigendom

 1. Gedurende de in de gebruikersovereenkomst genoemde looptijd blijft het device in eigendom bij de school.
 2. Het is leerling niet toegestaan het device in bruikleen te geven aan derden door te verhuren aan derden of anderszins de macht over het device uit handen te geven gedurende de looptijd van de overeenkomst.
 3. Het eigendomsrecht gaat pas over op de ouder/verzorger, als aanbetaling en alle termijnen zijn voldaan.

Artikel 5: Gebruik

 1. Het is leerling en/of ouder/verzorger niet toegestaan reparaties en/of onderhoudswerkzaamheden aan het device te (doen) verrichten. Storingen en benodigde reparaties aan het device dienen gemeld te worden bij Smart2Scool via https://smart2scool.nl/mijnsmart2scool.
 2. Leerling en/of ouder/verzorger is – in het kader van technische controles – verplicht op eerste verzoek van de school het device aan de school te overhandigen. De school zal ervoor zorgdragen dat het device ten spoedigste weer voor de leerling beschikbaar is.
 3. Leerling is gehouden het device bij niet-gebruik te bewaren en te vervoeren in een degelijke beschermhoes.
 4. Leerling zal als een goede gebruiker voor het device zorgdragen, deze doelmatig beveiligen en slechts gebruiken overeenkomstig de aard en de bestemming van het device.
 5. Leerling en/of ouder/verzorger is verplicht Smart2Scool direct schriftelijk mededeling te doen van zijn eventuele adreswijziging, en wijziging van IBAN nummer, alsmede van alle zaken, feiten en gebeurtenissen welke van invloed kunnen zijn op de positie van de CVO Groep ten opzichte van het device.

Artikel 6: Optioneel: Garantie, schade en herstelverzekering

 1. Gedurende de looptijd van deze overeenkomst is er een serviceverzekering voor garantie, schade en herstel afgesloten conform de voorwaarden zoals deze van toepassing zijn en welke integraal onderdeel uitmaakt van deze overeenkomst.
 2. Op deze serviceverzekering is een eigen risico van toepassing van € 50,00 (iPad) bij iedere schade. Het eigen risico is niet van toepassing indien er een beroep gedaan kan worden op de standaard fabrieksgarantie van het device.
 3. Indien er sprake is van een service vraag waarbij het device zal moeten worden opgestuurd kan de leerling dit online in het Smart2Scool Serviceportaal aanmelden. Het device zal binnen de gestelde termijn van 24 uur na melding worden opgehaald op het in de servicemelding opgegeven adres.

Artikel 7: Bijzondere bepaling

 1. Bij niet nakoming van het in deze overeenkomst bepaalde, behoudt de CVO Groep zich alle rechtsmiddelen voor ten behoeve van terugvordering van het device, dan wel ter verkrijging van schadevergoeding.
 2. Is het de leerling verboden het device te gebruiken die in strijd zijn met de doeleinden van de CVO Groep of die het aanzien van CVO Groep schade kan berokkenen, dan wel de grenzen van betamelijkheid en fatsoen overschrijden.
 3. Installatie van illegaal verkregen software en het zogenaamde “jailbreaken” is nadrukkelijk verboden. 
 4. Leerling en/of ouder/verzorger hebben kennisgenomen van de huisregels van de school betreffende het Reglement elektronische hulpmiddelen en sociale media. De school neemt de vrijheid om gebruiksregels voor gebruik van het device binnen de school aan te passen indien zij dit nodig acht.
 5. In geval van diefstal van het device is leerling en/of ouder/verzorger gehouden de school en Smart2Scool hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 6. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, is ouder/verzorger daarnaast gehouden zo spoedig mogelijk van de diefstal bij de politie aangifte te doen. Niet nakomen van deze plicht leidt voor de ouder/verzorger tot volledige schadeplicht ten opzichte van de CVO Groep.

Artikel 8: Beëindiging overeenkomst

 1. De CVO Groep is bevoegd de overeenkomst tussentijds en zonder enige opzegtermijn op te zeggen en van leerling de onmiddellijke teruggave van het device te verlangen indien leerling het device verwaarloost, misbruikt, voor een ander doel gebruikt dan waarvoor deze bestemd is of leerling op enigerlei andere wijze in strijd handelt met de bepalingen van deze overeenkomst. Eventuele schaden en kosten komen voor rekening van de ouder/verzorger en de reeds betaalde termijnen worden niet gerestitueerd. 

Artikel 9: Vroegtijdige ontbinding overeenkomst

 1. De ouder/verzorger heeft gedurende de looptijd van deze overeenkomst de mogelijkheid de gebruikersovereenkomst tussentijds op te zeggen, op voorwaarde dat het device in eigendom verkregen wordt. Het device kan slechts in eigendom worden verkregen door middel van betaling van de resterende termijnen en de aanbetaling.

Artikel 10 Toepasselijk recht

 1. Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.
 2. Geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de rector/directeur van de locatie van de CVO Groep waar de leerling staat ingeschreven. Indien het geschil niet opgelost wordt, zal het worden voorgelegd aan de bestuurder van de CVO Groep, waaronder de betreffende locatie ressorteert. In derde instantie kan het geschil worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter. 

Let op: Indien Smart2Scool per direct dient te worden geïnformeerd op grond van het gestelde in deze gebruikersvoorwaarden stuur dan een email naar info@smart2scool.nl of bel 088- 0071010.